لوازم ترمز برلیانس H320

لنت ترمز های بریانس سری 3 مانند هم می باشند. اما برخی مدلهای مدل 95 در بازار موجو می باشد که لنت عقب کاسه ای دارند. ولی لنت ترمز عقب سری 3 در بیشتر مدلها ترمز عقب دیسکی می باشد. لوازم ترمز برلیانس H320 هم مانند مدل 330 می باشد.