لوازم گیربکس آریزو 5

تعمیر گیربکس های اتومات بسیار مشکل می باشد. مخصوصا در خودروهای چینی. البته در خودروی آریزو گیربکس قوی به کار نرفته و اگر سرویس های به موقع انجام ندهید حتما گیربکس خودروی شما به مشکل می خورد. لوازم گیربکس آریزو 5 در مدل دنده دستی بیشتر است. در اکثر مواقع در صورت خرابی گیربکس اتومات آریزو 5 کامل باید تعویض شود.